Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni – Ogłoszenie o zamówieniu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni.

Powrót do góry